Rada Rodziców


RADA RODZICÓW
Przewodniczący Rady RodzicówIzabela Mazur
Zastępca PrzewodniczącegoMarcelina Gabańska-Skóra
SkarbnikJoanna Wójcikiewicz
SekretarzJustyna Pachana
CzłonekSylwia Gajecka-Binkowicz
RADY ODDZIAŁOWE
ODDZIAŁ I "GWIAZDECZKI"Joanna Wójcikiewicz
Klaudia Myśliwiec
Katarzyna Biernacka
ODDZIAŁ II "SŁONECZKA"Izabela Mazur
Izabela Okarma
Magdalena Fuk
ODDZIAŁ III "MOTYLKI"Marcelina Gabańska-Skóra
Magdalena Olszewska
Joanna Sereda
ODDZIAŁ IV "ELFY"Sylwia Gajecka-Binkowicz
Aneta Przywara
Agnieszka Szlęzak
ODDZIAŁ V "WIEWIÓRKI"Justyna Pachana
Magdalena Dybaś
Monika Lisek

Składka na Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 10 w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 150 zł.
Kwotę należy wpłacać na konto Rady Rodziców

BANK SPÓŁDZIELCZY W BIECZU
Nr rachunku : 50 8627 1011 2012 1200 9868 0001

lub u skarbnika Rady Rodziców.

Termin wpłat:

 • za pierwsze dziecko – październik 2022r.
 • za drugie dziecko – do końca stycznia 2023r.

 Wpłacając na konto Rady Rodziców należy w rubryce TYTUŁEM wpisać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Wpłaty gotówkowe na Radę Rodziców, dokonane w PBS w Jaśle, ul. Kościuszki 38, będą bezpłatne.


 

Współpraca z rodzicami

W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu powinni brać aktywny udział rodzice, jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Zasady współpracy opierają się o:

 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • zapewnienie rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej; okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w działaniach podejmowanych przez nauczycieli,
 • włącznie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodzina dziecka.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 1. Ujednolicenie oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych względem dziecka.
 2. Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami i przekazywanie informacji dziecku w ramach kontaktów indywidualnych.
 3. Zapoznanie z planami, programami pracy, programami naprawczymi, obserwacją, diagnozą i inną dokumentacją dotyczącą dziecka.
 4. Pedagogizacja rodziców.
 5. Integracja ze środowiskiem rodzinnym podczas różnych wydarzeń z życia przedszkola.
 6. Poznawanie i realizacja oczekiwań rodziców względem przedszkola.
 7. Informowanie o stanie gotowości szkolnej rodziców dzieci 5 – 6 letnich.
 8. Rozpoznawanie przyczyn trudności wychowawczych, ustalanie wzajemnego doboru metod oddziaływania względem dziecka i sposobów udzielania mu pomocy.
 9. Ukazanie przedszkola, jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców.
 10. Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • konsultacje indywidualne prowadzone z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • prowadzenie kącików grupowych dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
 • prowadzenie kącika ogólnego – informacyjnego dla wszystkich rodziców,
 • organizację i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizację szkoleń z udziałem specjalistów, np. psychologiem,
 • organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: mikołajki, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca oraz uroczystości okolicznościowych zaspakajających potrzeby rodziców, np. inscenizacje, konkursy, koncerty, wystawy, kiermasze,
 • prowadzenie strony internetowej przedszkola,
 • konkursy, prezentacje, wycieczki, przeglądy, akcje,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, poprzez pomoc organizacyjną i rzeczową oraz pozyskiwanie sponsorów.

Comments are closed.