Terapia pedagogiczna

„Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze początek, rozpęd i kierunek”.

                                                                                                      Janusz Korczak

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych. Podczas pracy z dzieckiem stosowane są metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. 

Są to m.in. metody: elementy Metody Dobrego Startu wg M.Bogdanowicz, muzykoterapia, bajko terapia, wybrane techniki relaksacyjne, ćwiczenia grafomotoryczne, „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, elementy Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, elementy metody Pedagogiki Zabawy.

 Cele terapii pedagogicznej:

  • wspieranie rozwoju dziecka,
  • usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
  • pomaganie w przezwyciężaniu trudności,
  • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji
  • oddziaływanie psychoterapeutyczne- ogólnie uspokajające, a jednocześnie aktywizujące dzieci.

Każde dziecko różni się od siebie i posiada indywidualne cechy rozwoju, dlatego niektóre zmiany mogą wystąpić wcześniej, a inne trochę później. Nie oznacza to bowiem, że rozwój dziecka jest nieprawidłowy. Jeśli coś rodziców niepokoi w zachowaniu dziecka, bądź mają wątpliwości dotyczące jego prawidłowego rozwoju, warto się zgłosić po poradę do nauczyciela, czy pedagoga w celu konsultacji i otrzymania fachowej pomocy.

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym to szczególny etap w rozwoju człowieka. Zachodzą bowiem w tym okresie zmiany zarówno w strukturze psychicznej, jak fizycznej dziecka, które mają znaczenie w dalszym okresie życia. Rozwojowi podlegają poszczególne sfery takie jak: motoryka, percepcja słuchowa, percepcja wzrokowa, myślenie, mowa, emocje oraz kontakty społeczne. W wieku przedszkolnym dziecka zachodzą niezwykle istotne zmiany pozwalające mu przede wszystkim na samodzielne, odpowiedzialne podejmowanie i realizowanie zadań stawianych przez otoczenie.

 Najważniejsze osiągnięcia w tym zakresie to: 

– dziecko zaczyna odczuwać samego siebie jako podmiot własnych działań i przeżyć

– dziecko odkrywa świat wewnętrzny innych ludzi

– dziecko zdobywa znaczny zasób wiedzy o świecie, obok zabawy pojawiają się początki świadomego uczenia się i pracy.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się 2 godziny tygodniowo (4x po 30 min.)
Nauczyciel prowadzący Renata Leśniak.

Comments are closed.