Terapia pedagogiczna

„Lata dziecięce są górami, 
z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek”.

                                                       Janusz Korczak

 

       Terapia pedagogiczna, zwana również zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

       Terapia pedagogiczna to oddziaływania za pomocą środków psychopedagogicznych na trudności dzieci w uczeniu się. Służy eliminowaniu niepowodzeń edukacyjnych i ich negatywnych konsekwencji. Specjalista terapii pedagogicznej opracowuje program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, który ma usprawniać i stymulować zaburzone lub słabo rozwinięte funkcje sfery poznawczej, percepcyjno-motorycznej i emocjonalno-motywacyjnej.

Głównym celem zajęć jest usprawnianie i wspomaganie dziecka w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie samoobsługi, doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, rozwijanie koncentracji uwagi,  ogólnej koordynacji ruchowej oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie. 

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone są 3 godziny w tygodniu tj. 6x po 30 minut.

Nauczyciel prowadzący: Renata Leśniak.


Comments are closed.